Ogłoszenia-Nabór do pracy

Ogłoszenia-Nabór do pracy

  –   O G Ł O S Z E N I A   –   N A B Ó R      D O  P R A C Y    –

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI

Sporna 19/23

91-738 Łódź

działając na podstawie  art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 nr 112 poz. 711)

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

I. Nazwa oraz adres Udzielającego Zamówienia

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Łodzi

ul. Sporna 19/23

91-738 Łódź

tel. 261-444-871     wspl.lodz.pl      e-mail: sekretariat@wspl.lodz.pl

 

II. Przedmiotem konkursu

Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w następujących rodzajach i zakresach:

 1) podstawowa opieka zdrowotna:

    a) świadczenia lekarskie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

 2) ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

    a) świadczenia lekarskie w zakresie dermatologii

    b) świadczenia lekarskie w zakresie otolaryngologii

    c) świadczenia lekarskie w zakresie neurologii

    d) świadczenia lekarskie w zakresie okulistyki

 3) świadczenia lekarskie w poradni stomatologicznej (udzielanie świadczeń  zdrowotnych w ramach realizacji umowy z NFZ na rzecz ubezpieczonych)

 4) opieka w ramach poradni zdrowia psychicznego:

     a) świadczenia lekarskie w zakresie psychiatrii

 5) świadczenia z zakresu badań orzeczniczych:

     a) konsultacje orzecznicze w zakresie medycyny pracy,

     b) konsultacje orzecznicze wykonywane w zakresie badań wymienionych w załączniku do Oferty

     c) inne konsultacje orzecznicze, w tym w zakresie badań dla kierowców

 6) wykonywanie badań ultrasonograficznych (USG) na rzecz pacjentów Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ

 

III. Termin realizacji

Umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte będą od 04.10.2021 r. do 30.06.2022 r.

IV. Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektami umów oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty

– Siedziba Udzielającego Zamówienia – Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łodzi – I piętro – Sekretariat – pokój 21, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, tel. 42 633 15 05, do 30.09.2021 r. do godz. 12.00

– Biuletyn Informacji Publicznej WSPL SP ZOZ.

V. Miejsce i termin składanie ofert

Siedziba Udzielającego Zamówienia – Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łodzi – I piętro – Sekretariat – pokój 21, do dnia 30.09.2021 r. do godz. 12:00.

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert

Siedziba Udzielającego Zamówienia
– I piętro – sala konferencyjna – pokój 26 dnia 30.09.2021 r. , godz. 15:00.

VII. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu

01.10.2021 r. wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni od upływu terminu składania ofert

IX. Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego umorzenia.

X. Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 nr 112 poz. 711).

DYREKTOR WSPL SP ZOZ
ppłk rez. lek. med. Rafał Szadkowski

Możesz również zadać nam pytanie poprzez formularz

5 + 13 =

  – ZOBACZ RÓWNIEŻ –