Informacje dla pacjentów

  – I N F O R M A C J E   D L A   P A C J E N T Ó W –

ORGANIZACJA PRZYJĘĆ PACJENTÓW 

W WSPL SP ZOZ W ŁODZI 

W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

REJESTRACJA PACJENTÓW TYLKO TELEFONICZNA

w godzinach 8.00 – 18.00

REJESTRACJA TEL. 261 444 830;  261 444 875  

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wspl.lodz.pl

Na adres email można wysyłać zlecenia na receptę dla pacjentów,

którzy przyjmują leki na choroby przewlekłe.

INFORMACJA BADAŃ ORZECZNICZYCH

TEL. 261 444 825 LUB TEL. KOMÓRKOWY   664 08 33 99

Szanowni Pacjenci!

Dla Państwa bezpieczeństwa wprowadziliśmy zaostrzony reżim sanitarny i dodatkowe środki ochronne. Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej.

Proces uruchomienia wizyt bezpośrednich Pacjentów musi odbywać się w sposób bezpieczny dla wszystkich. Dlatego prosimy o zapoznanie się z procedurą dla Pacjentów obowiązującą w naszej placówce. Wierzymy, że odpowiedzialność nas wszystkich jest najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się do bezpiecznego funkcjonowania w czasie epidemii.

Informujemy, że jako placówka medyczna przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa nie tylko Pacjentów, ale także naszego Personelu. Każdy z naszych pracowników posiada środki ochrony osobistej, a także stosuje się do ścisłych procedur bezpieczeństwa stworzonych na czas epidemii Covid-19.

Procedura dla Pacjentów:

 1. Do budynku będą wpuszczane tylko osoby umówione na wizyty lekarskie zgodnie z harmonogramem w wyznaczonych godzinach.
 2. Każdy osoba wchodząca do budynku będzie miała wykonany pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym.
 3. Każdy Pacjent zobligowany jest do wypełnienia „ankiety wstępnej kwalifikacji” związanej z Covid-19.
 4. Każdy Pacjent ma obowiązek podczas całego pobytu w naszej placówce noszenia maseczki ochronnej na twarzy oraz zalecane jest posiadanie rękawiczek jednorazowych.
 5. Każdy Pacjent ma obowiązek dezynfekcji rąk – dozowniki z płynem dezynfekującym              są dostępne w obiekcie.
 6. Na wizyty lekarskie Pacjenci zobligowani są przychodzić pojedynczo. Wyjątek stanowią osoby niepełnoletnie oraz osoby z niepełnosprawnością (1 osoba towarzysząca).
 7. Sugerujemy, aby szczególnie osoby starsze korzystały z wizyt w placówce tylko w sytuacjach pilnych, wymagających bezpośredniego kontaktu.

 

SZANOWNY PACJENCIE!

ZACHOWAJ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 1. Na umówiona wizytę przyjdź bez osoby towarzyszącej (osoby niepełnoletnie lub niepełnosprawne przychodzą z 1 opiekunem) nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną, aby ograniczyć możliwość kontaktu z innymi pacjentami i skrócić czas pobytu w poczekalni.
 2. Po wejściu do placówki medycznej zdezynfekuj ręce.
 3. Wypełnij ankietę wstępnej kwalifikacji w związku stanem epidemicznym zakażeń koronawirusem SARS-CoV2.
 4. Zgodnie z obowiązującymi zasadami noś maseczkę ochronną.
 5. Podczas pobytu w placówce zachowaj bezpieczną odległość ok. 2 metrów od personelu oraz innych pacjentów.
 6. Nie dotykaj swojej twarzy.
 7. Unikaj dotykania powierzchni lub wspólnych elementów w placówce.
 8. Skróć maksymalnie czas przebywania w placówce.

REJESTRACJA TEL. 261 444 830;  261 444 875  

INFORMACJA BADAŃ ORZECZNICZYCH

TEL. 261 444 825 LUB TEL. KOMÓRKOWY   664 08 33 99

  – KORONAWIRUS INFORMACJE I PRZYDATNE LINKI –

Co musisz wiedzieć o koronawirusie:

Telefoniczna Informacja Pacjenta    800 190 590 – tu uzyskasz informacje o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

ze strony Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

ze strony NFZ: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/telefoniczna-informacja-pacjenta-tu-uzyskasz-informacje-o-postepowaniu-w-sytuacji-podejrzenia-zakazenia-koronawirusem,7597.html

ze strony GIS: https://gis.gov.pl

Aktualne informacje w zakresie regulacji prawnych, zaleceń, wytycznych oraz ograniczeń wprowadzonych na poziomie krajowym, a dotyczącymi wojskowej służby zdrowia: http://dwszdr.wp.mil.pl/pl/160.html

Koronawirus informacje

Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński uruchomił całodobową infolinię  dla mieszkańców województwa łódzkiego poświęconą koronawirusowi. 

To numer 42 664 19 04

To infolinia dla wszystkich tych osób, które mają wątpliwości:

 • co do swojego stanu zdrowia
 • co do pojawienia się u siebie ewentualnych objawów
 • jak zachowywać się w czasie kwarantanny,
 • czym jest nadzór epidemiologiczny,
 •  oraz dla wszystkich którzy mają pytania dotyczące zagrożenia epidemiologicznego  w naszym województwie

„Jesteśmy po to, by pomóc Tobie lub Twoim bliskim” – mówią wolontariusze, studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Źródło: Łódzki Urząd Wojewódzki

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością WSPL SP ZOZ w Łodzi.

Świadczeniodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

 1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
 2. osobie upoważnionej przez pacjenta,
 3. uprawnionym lub upoważnionym organom.

 

Formy udostępniania:

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

 1. do wglądu w siedzibie Zakładu, z zapewnieniem możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 5. na informatycznym nośniku danych.

 

Zasady odpłatności:

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku WSPL SP ZOZ pobiera opłatę.

Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, publikowana co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Maksymalna wysokość opłat za:

 1. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
 2. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
 3. udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartalem

Zgodnie z powyższym w  WSPL SP ZOZ w Łodzi obowiązują następujące opłaty za wydanie dokumentacji medycznej:

– cena jednej strony wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej wynosi 8,50 zł

– cena jednej strony kopii albo wydruku dokumentacji medycznej wynosi 0,30 zł

– cena jednej strony dokumentacji medycznej udostępnionej na informatycznym nośniku danych wynosi 1,70 zł

Opłaty za udostępnienie dokumentacji nie pobiera się:

 1. w związku z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2019 o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 2. uprawnionych na mocy odrębnych ustaw organów i instytucji, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
 3. organów rentowych oraz zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
 4. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania

Dokumenty i wzór wniosku:

Informacja dla osoby ubiegająca się o udostępnienie dokumentacji medycznej

Procedura wydawania dokumentacji medycznej

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

RZECZNIK PRAW PACJENTA:

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590

czynna od poniedziałku do piątku w godz: 9.00 – 21.00

Połączenia tel. 22 833 08 85, 635 59 96

Adres do korespondencji:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Al. Zjednoczenia 25

01-829 Warszawa

Adres strony internetowej: www.bpp.gov.pl

POBIERZ: PRAWA PACJENTA

Internetowe konto pacjenta:    www.pacjent.gov.pl

NFZ Łódź:    www.nfz-lodz.pl

Centrala NFZ:   www.nfz.gov.pl

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego:   https://skierowania.nfz.gov.pl  – przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

Ministerstwo Zdrowia:      www.mz.gov.pl

SKARGI I WNIOSKI

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Łodzi przyjmuje w poniedziałki w godzinach 12.00-13.00.

WAŻNA INFORMACJA:

Osoby posiadające szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością są zobowiązane do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Wykaz osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI: 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  – ZOBACZ RÓWNIEŻ –